Thành phố mang tên Bác

001 – Nhà thờ Đức Bà

002 – Đại lộ Lê Duẩn, nhìn từ Dinh Thống Nhất

003 – Sài Gòn by night

004 – Hoàng hôn trên Cảng Sài Gòn

005 – Hoàng hôn trên Cảng Sài Gòn

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>